Výstavy

dátum 
06.04.2019 - 16.06.2019
otvorenie výstavy v sobotu 6. 4. 2019 o 17:00 hod.
dátum 
20.07.2018 - 30.09.2018
otvorenie výstavy v piatok 20. 7. 2018 o 17:00 hod.
Ilustrácie 
dátum 
09.03.2018 - 06.07.2018
otvorenie výstavy v piatok 9. 3. 2018 o 17:00 hod.