Výstavy

dátum 
06.04.2019 to 16.06.2019
otvorenie výstavy v sobotu 6. 4. 2019 o 17:00 hod.
dátum 
31.01.2019 to 25.04.2019
otvorenie výstavy vo štvrtok 31. 1. 2019 o 18:00 hod.